f, g, n,ò,ù
b, th, mh, sh,ao
bh, ch, p, t, ua, ò
dh, gh, ph,fh, rr
Dè bu toigh leat a dhèanamh?